Buhalterinės apskaitos paslaugos

auditas

Įmonių finansinis auditas

Auditas – nepriklausomas įmonių finansinių ataskaitų patikrinimas. Atlikęs auditą, nepriklausomas auditorius pateikia išvadą, kurioje pareiškia savo nuomonę apie įmonės sudarytų finansinių ataskaitų teisingumą. Mes įvertiname, ar įmonės sudarytos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo audituojamos įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Nustatome, ar įmonės finansinės ataskaitos parengtos pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą.


Audito metu taip pat įvertinama, ar įmonės pateiktame metiniame pranešime ar veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis. Audito metu tikrinama įmonės vidaus kontrolės sistema, atliekami atitinkami testai, kurie yra būtini norint įsitikinti, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų klaidų ar apgaulės. Auditas yra viena pagrindinių mūsų įmonės teikiamų paslaugų. Pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis atliekamas auditas, yra ekonomiškumas, efektyvumas ir aukšta pridėtinė vertė. Atsižvelgiant į šiuos audito atlikimo kriterijus, pateikiamos audito išvada, kuri leidžia spręsti apie finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą. Auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais (TAS), Audito įstatymu, Auditorių profesinės etikos kodeksu. Kaune įsikūrusi audito UAB „Thezis“ teikia paslaugas audito kliento darbo vietoje, todėl auditas gali būti atliekamas bet kurioje įmonėje ar bendrovėje visoje Lietuvoje. Susisiekite su mumis ir mes pateiksime pasiūlymą, kada ir kokiomis sąlygomis gali būti atliktas finansinių ataskaitų auditas jūsų įmonėje.

buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita ir su ja susijusios buhalterinės apskaitos paslaugos, tokios kaip apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas, yra viena pagrindinių audito UAB „Thezis“ veiklos krypčių. Mes įvertiname, ar teisingai parinkta įmonės apskaitos politika, ar teisingai sudaryta apskaitos sistema. Tam, kad įmonės buhalterinė apskaita būtų teisinga iratitiktų teisės aktų reikalavimus, mūsų įmonės specialistų gali būti parengiama labaiusiai įmonės poreikius atitinkanti apskaitos politika ir pasiūloma efektyviausia apskaitos sistema.


Tinkamai parinkta ir įdiegta apskaitos sistema supaprastina pirminių apskaitos dokumentų parengimą ir registravimą, buhalterinės apskaitos registrų sudarymą, mokestinių deklaracijų parengimą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą.


Tvarkinga ir savalaikė buhalterinė apskaita labai svarbi norint užtikrinti sklandų įmonės darbą. Buhalterinė apskaita reikalauja gerų buhalterinių žinių ir buhalterio darbo įgūdžių, darbo patirties, gero su buhalterine apskaita susijusių teisės ir normatyvinių aktų išmanymo. Audito įmonė „Thezis“ užtikrina, kad būtų laikomasi visų reikiamų su buhalterine apskaita susijusių minėtų aktų reikalavimų.Jei įmonės buhalterinė apskaita buvo apleista, mūsų įmonės specialistų dėka bus užtikrintas kruopštus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kuris susideda iš smulkesnių paslaugų, tokių kaip įvairių buhalterinės apskaitos klaidų taisymas, mokesčių perskaičiavimas, deklaracijų parengimas ir t. t.


Kitos mūsų įmonės atliekamos buhalterinės apskaitos paslaugos: pirminių dokumentų registravimas; finansinės atskaitomybės sudarymas; mokesčių skaičiavimas ir su tuo susijusios mokesčių konsultacijos; ataskaitų ir deklaracijų pateikimas valstybinėms institucijoms;


Nors audito įmonės „Thezis“ buveinė yra Kaune, buhalterinė apskaita ir su ja susijusios buhalterinės apskaitos paslaugos teikiamos įvairaus dydžio įmonėms ir bendrovėms, taip pat valstybinėms institucijoms visoje Lietuvoje naudojant internetines apskaitos sistemas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas atliekamas per sutartą laikotarpį priklausomai nuo
to, kokios būklės yra buhalterinė apskaita.

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Pastaruoju metu Lietuvoje vykdoma nemažai projektų įvairiose srityse, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis. Tačiau ne visada projektai atliekami skaidriai, o skirtos lėšos paskirstomos pagal projekte numatytus straipsnius. Projektų audito tikslas yra patikrinti paramos ir projekto vykdytojo lėšų (jei projekto vykdytojas paramos sutartyje įsipareigoja prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis) panaudojimą ir patvirtinti, ar projekto vykdytojo mokėjimo prašymuose deklaruojamos ir/arba deklaruotos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal paramos sutartį.


Projekto išlaidų auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą, kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi
paramos sutartyje nustatytų sąlygų.


Pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis atliekamas projektų mokėjimo prašymų auditas:


Teisingumas. Tikrinama, ar projekto vykdymo metu patirtos išlaidos tinkamos projekte numatytoms veikloms įgyvendinti;
Tikslumas. Tikrinama, ar projekto vykdymo metu patirtos išlaidos atititinka sutarties biudžete nustatytas išlaidų kategorijas ir kategorijų eilutes;
Savalaikiškumas. Tikrinama, ar projekto vykdymo išlaidos patirtos ir apmokėtos projekto sutartyje numatytu laiku;
Atsižvelgiant į šiuos kriterijus pateikiama auditoriaus išvada, kurioje pareiškiama nepriklausomo auditoriaus nuomonė apie projekto metu patirtį išlaidų tinkamumą.
Kiekvienas projekto auditas atliekamas remiantis technine užduotimi, kuri būna numatyta sutartyje.
Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas – tik viena iš paslaugų, kurią atlieka audito UAB „Thezis“.

Buhalterinės paslaugos

Konsultacijos ir kitos paslaugos

Konsultacijos mokesčių klausimais:
• Pridėtinės vertės mokesčio (PVM), pelno mokesčio, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių įstatymų taikymas;
• Mokestinių deklaracijų pildymas;
• Mokesčių konsultacijos specifiniais klausimais;
• Mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo teisingumo patikrinimas.


Konsultacijos apskaitos klausimais:
• Verslo apskaitos standartų ir Tarptautinių finansinių ataskaitų standartų taikymas;
• Įmonės apskaitos politikos parengimas;
• Biudžeto sudarymas ir valdymas;
• Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas;
• Konsultuojame įmones apskaitos sitemos diegimo ir tobulinimo klausimais.


Verslo valdymo apskaitos klausimais:
• Valdymo apskaitos sistemos diegimas;
• Vidaus kontrolės sistemos kūrimas ir diegimas;
• Finansų valdymas ir planavimas, atliekame įmonės finsnsinę analizę;
• Pinigų srautų modeliavimas;
• Įvertiname įmonių reorganizavimo sąlygas, pagal LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatas;
• Konsultuojame Įmonių įkūrimo ir registravimo klausimais.